Nowości Biura Rachunkowego HELP Anna SemrauNajnowsze informacje z Biura Rachunkowego HELP Anna Semraupl-plBiuro Rachunkowe HELP Anna Semrau - wszelkie prawa zastrzeżonebiuro@biuro-help.plBiuro Rachunkowe WarszawaUsługi Księgowe WarszawaUsługi Kadrowo-Płacowe WarszawaDoradztwo Podatkowe WarszawaBiuro Rachunkowe Warszawa OchotaUsługi Księgowe Warszawa OchotaUsługi Kadrowo-Płacowe Warszawa OchotaDoradztwo Podatkowe Warszawa OchotaBiuro Rachunkowe HELP Anna Semrauhttp://www.biuro-help.pl/Images/logo.jpgNowości Biura Rachunkowego HELP Anna Semrauc3bf818d-cbbd-4cd8-9126-39777e791e4db8e445fa-25da-49d7-9324-6d884647e08ahttp://www.biuro-help.pl/Porada/Jak%20malzonkowie%20moga%20rozliczyc%20ulge%20na%20dziecko?/33Jak malzonkowie moga rozliczyc ulge na dziecko?<p> Zgodnie z art. 6 ustawy pit malzonkowie, miedzy którymi istnieje przez caly rok podatkowy wspólnosc majatkowa oraz pozostaja w zwiazku malzenskim, moga na wspólny wniosek wyrazony w zeznaniu zlozyc wspólne rozliczenie roczne podatku. Wniosek taki wyraza jeden z malzonków i traktuje sie to jako oswiadczenie o upowaznieniu go przez jego wspólmalzonka do zlozenia wniosku o laczne opodatkowanie dochodów. </p> <p> Odliczenie ulgi rodzicielskiej przysluguje obojgu rodzicom w 1 kwocie. Dochód 112 000,00 zl dotyczy dochodu obojga rodziców. Nalezy miec jednak na uwadze ze podstawa do obliczenia podatku jest dochód obojga rodziców podzielony na 2. Od tak obliczonego dochodu liczymy podatek i mnozymy wynik razy 2. </p> <p> Od podatku dochodowego podatnik ma prawo odliczyc kwote obliczona na kazde dziecko w stosunku do którego w roku podatkowym wykonywal wladze rodzicielska. Odliczeniu podlega kazdy miesiac kalendarzowy roku w stosunku do jednego dziecka – kwota stanowiaca 1/6 kwoty zmniejszajacej podatek. Pelne odliczenie roczne na jedno dziecko to kwota 1112,04 zl. </p>2014-03-03T12:59:56+01:006e133013-2239-45ca-8d9d-902de9738cf9http://www.biuro-help.pl/Porada/Kara%20za%20niezgloszenie%20pracownika%20do%20zus%20w%20terminie./32Kara za niezgloszenie pracownika do zus w terminie.<p> Od 1 stycznia 2013 r. obowiazuje art. 193 pkt 1a ustawy zdrowotnej, na podstawie którego pracodawca moze byc ukarany kara grzywny za niezgloszenie pracownika w terminie do ubezpieczenia zdrowotnego (czyli niezrobienie tego w ciagu 7 dni) lub nieterminowe jego wyrejestrowanie (tez w ciagu 7 dni). </p> <p> Art. 193<br /> Kto:<br /> 1) nie zglasza wymaganych przepisami ustawy danych lub zglasza nieprawdziwe dane majace wplyw na wymiar skladek na ubezpieczenie zdrowotne albo udziela w tych sprawach nieprawdziwych wyjasnien lub odmawia ich udzielenia, <br /> 1a) nie dokonuje w terminie zgloszenia do ubezpieczenia zdrowotnego lub wyrejestrowania z ubezpieczenia zdrowotnego, <br /> 2) udaremnia lub utrudnia przeprowadzenie kontroli w zakresie realizacji ubezpieczenia zdrowotnego, 3) nie odprowadza w terminie skladek na ubezpieczenie zdrowotne,<br /> 4) pobiera nienalezne oplaty od ubezpieczonych za swiadczenia objete umowa z Funduszem o udzielanie swiadczen opieki zdrowotnej,<br /> 5) uniemozliwia lub ogranicza w powaznym stopniu dostep swiadczeniobiorców do swiadczen opieki zdrowotnej,<br /> 6) bedac ubezpieczonym, nie informuje podmiotu wlasciwego do dokonania zgloszenia do ubezpieczenia zdrowotnego o okolicznosciach powodujacych koniecznosc zgloszenia lub wyrejestrowania czlonka rodziny,<br /> 7) podaje w ofercie zlozonej w postepowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie swiadczen opieki zdrowotnej finansowanych przez Fundusz nieprawdziwe informacje i dane – podlega karze grzywny. </p> <p> <b>KARA grzywny od 20 zl do 5 000,00 zl.</b> </p>2014-01-23T10:18:29+01:0050493eef-296a-4801-90c7-fda22f861d15http://www.biuro-help.pl/Porada/Kilka%20zrodel%20przychodow%20-%20jaki%20PIT%20roczny/31Kilka zródel przychodów - jaki PIT roczny<p> <b><u>PROBLEM</u></b> <br /> Osoba fizyczna w 2013 r.<br /> a) prowadzila dzialalnosc godpodarcza - opodatkowana liniowo,<br /> b) byla wspólnikiem w spólce cywilnej,<br /> c) uzyskiwala przychody z renty,<br /> d) uzyskala przychody ze zbycia papierów wartosciowych.<br /> Jakie deklaracje nalezy wplenic, rozliczajac rok 2013? </p> <p> <b><u>WYJASNIENIE</u></b> <br /> Nalezy rozliczyc poprzez PIT36L przychody z dzialalnosci gospodarczej i przychody z tytulu zysków w spólkach niemajacych osobowosci prawnej - art.9a ust 5 PDOF, natomiast przychód ze zbycia papierów wartosciowych rozliczamy na druku PIT38, opodatkowujemy 19% podatkiem. Jesli nie otrzymalismy rozliczenia renty na PIT40, to do rozliczenia przychodów z tego zródla PIT37. </p>2014-01-15T21:02:13+01:006e6e6589-2a11-44a9-a603-a89c19c8cbe1http://www.biuro-help.pl/Porada/Dochody%20polskiego%20rezydenta%20-%20obowiazek%20skladnia%20PIT/30Dochody polskiego rezydenta - obowiazek skladnia PIT<p> <b>Odpowiedz oczywiscie brzmi: <u>NIE</u></b> </p> <p> Podatnik uzyskujacy dochody w kraju, z którym Polska podpisala umowe o unikaniu podwójnego opodatkowania, a nie uzyskuje w Polsce zadnego dochodu, nie ma obowiazku skladania zeznania podatkowego w Polsce. </p> <p> W przeciwnym przypadku nalezy zlozyc zeznanie roczne w Polsce i rozliczyc przychód metoda odliczenia proporcjonalnego. </p>2014-01-15T20:57:53+01:0012e48aae-5bc2-42e8-8008-aae7ade60773http://www.biuro-help.pl/Porada/Zwolnienie%20chorobowe%20w%20ciazy/29Zwolnienie chorobowe w ciazy<p> <b><u>Przyczyna choroby nie ma znaczenia.</u></b> </p> <p> Otrzyma Pani 100% podstawy wynagrodzenia. Odsylam do art. 11 ustawy o swiadczeniach pienieznych z ub. spolecznych w razie choroby i macierzynstwa, który nakazuje wyplate 100% podstawy wymiaru zasilku m.in. w okresie ciazy. </p>2014-01-12T21:06:20+01:004bc91a69-4cb5-4ece-8152-daaf455b6054http://www.biuro-help.pl/Porada/Choroba%20w%20okresie%20urlopu%20bezplatnego./28Choroba w okresie urlopu bezplatnego.<p> <b><u>Nie</u></b> </p> <p> <u>Pracodawca nie ma prawa przymusowo nakazac wykorzystanie urlopu bezplatnego.</u> </p> <p> Art. 174 kodeksu pracy stanowi, ze urlop bezplatny moze byc udzielony tylko na pisemne zadanie pracownika po zlozeniu przez niego pisemnego wniosku. Pracodawca nie wyplaca wynagrodzenia, nie odprowadza tez skladek na ubezpieczenia za tego pracownika. Pracownik w tym okresie nie ma prawa do wynagrodzenia i ma przerwe w swiadczeniu pracy. </p> <p> Zgodnie z art. 12 ust. 2 pkt 1 ustawy o swiadczeniach pienieznych z ubezpieczenia spolecznego w razie choroby i macierzynstwa, zasilek chorobowy nie przysluguje za okres niezdolnosci w pracy przypadajacy podczas urlopu bezplatnego. </p> <p> <u>Reasumujac</u><br /> Jesli pracodawca jest w posiadaniu Pani wniosku o urlop bezplatny, <b>nie ma Pani prawa do jakichkolwiek swiadczen</b>. </p> 2014-01-06T22:25:56+01:00f555afb3-18b8-4b93-8988-3175a039e4fchttp://www.biuro-help.pl/Porada/Wynagrodzenie%20chorobowe%20po%20ukonczonym%2050-tym%20roku%20zycia./27Wynagrodzenie chorobowe po ukonczonym 50-tym roku zycia.<p> Za pierwsze 14 dni zwolnienia chorobowego otrzyma Pan wynagrodzenie 80% podstawy wymiaru. </p> <p> Od 15 dnia otrzyma Pan juz zasilek chorobowy platny 80% podstawy wymiaru. Gdyby w tym czasie byl Pan w szpitalu zasilek zmniejsza sie do 70% podstawy wymiaru. </p> <p> Jezeli przyczyna niezdolnosci do pracy jest wypadek przy pracy, w drodze do pracy lub z pracy albo choroba zawodowa, a takze jezeli niezdolnosc do pracy powstala wskutek poddania sie niezbednym badaniom lekarskim przewidzianym dla kandydatów na dawców komórek, tkanek i narzadów albo zabiegowi pobrania komórek, tkanek i narzadów - zasilek chorobowy przysluguje w wysokosci 100% podstawy wymiaru (takze za okres pobytu w szpitalu). </p> <p> Podstawa wymiaru to nic innego, jak przecietne wynagrodzenie wyplacone pracownikowi w okresie 12 miesiecy kalendarzowych poprzedzajacych powstanie niezdolnosci do pracy albo z faktycznego okresu zatrudnienia za pelne kalendarzowe miesiace, jezeli niezdolnosc do pracy powstala przed uplywem tego okresu. Do ustalenia podstawy wymiaru zasilku przyslugujacego pracownikowi przyjmuje sie przychód stanowiacy podstawe wymiaru skladki na ubezpieczenie chorobowe lub wypadkowe, po odliczeniu potraconych przez pracodawce skladek na ubezpieczenia spoleczne </p> 2014-01-06T21:09:57+01:0068b8900d-a66e-4cab-8a26-ea95a7204149http://www.biuro-help.pl/Porada/Pracowalam%20u%20rodzicow.%20Co%20z%20preferencyjna%20skladka%20ZUS?/26Pracowalam u rodziców. Co z preferencyjna skladka ZUS?<p> Zgodnie z art. 6 ust. 5 ustawy o ZUS, osoby prowadzace dzialalnosc gospodarcza maja obowiazek podlegac ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowemu.<br /> Zgodnie z art. 12 ust. 1 w/w ustawy osoby, które podlegaja obowiazkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowemu obowiazkowo podlegaja ubezpieczeniu wypadkowemu. </p> <p> Ubezpieczenie chorobowe jest dobrowolne dla osób prowadzacych dzialalnosc gospodarcza (art. 11 ust. 2).<br /> Ubezpieczenie zdrowotne jest obowiazkowe zawsze nawet, jak powstaje zbieg ubezpieczen, czyli np. osoba ma dzialalnosc gospodarcza i zatrudniona jest na umowe o prace (art. 66 ust. 1 ustawy o swiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze srodków publicznych). </p> <p> Kod zgloszenia do ZUS: 057000 </p> <p> Zgodnie z art. 18a podstawa do wyliczenia skladek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w okresie pierwszych 24 miesiacach prowadzonej dzialalnosci gospodarczej stanowi zadeklarowana kwota, nie nizsza niz 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia. </p> <p> <u>Jest tu jednak wyjatek</u>.<br /> Przepis art. 18a nie ma zastosowania do osób, które: <ul class="advisor"> <li>prowadza lub w okresie ostatnich 60 miesiecy kalendarzowych prowadzily pozarolnicza dzialalnosc gospodarcza</li> <li>wykonuja dzialalnosc na rzecz bylego pracodawcy, na rzecz którego, przed dniem rozpoczecia dzialalnosci gospodarczej w biezacym lub poprzednim roku kalendarzowym wykonywaly w ramach stosunku pracy lub spóldzielczego stosunku pracy czynnosci wchodzace w zakres wykonywanej dzialalnosci gospodarczej.</li> </ul> </p> <p> Podstawa do obliczenia ubezpieczenia zdrowotnego to zgodnie z art. 81 ust. 2 ustawy o swiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze srodków publicznych stanowi zadeklarowana kwota, nie nizsza jednak niz 75% przecietnego miesiecznego wynagrodzenia w sektorze przedsiebiorstw w czwartym kwartale roku poprzedniego. </p> <p> Poniewaz wspólpraca przy prowadzeniu dzialalnosci gospodarczej czlonka rodziny nie jest równoznaczne z prowadzeniem dzialalnosci gospodarczej, <b><u>moze Pani skorzystac z obnizonej podstawy skladek na ubezpieczenie spoleczne</u></b> pod warunkiem, ze nie bedzie Pani swiadczyc uslug na rzecz taty. </p>2014-01-06T20:38:31+01:00c64a7317-79db-4755-b05c-c1008c52c079http://www.biuro-help.pl/Porada/Zawieszenie%20dzialalnosci%20gospodarczej%20a%20obowiazek%20prowadzenia%20ksiag./25Zawieszenie dzialalnosci gospodarczej a obowiazek prowadzenia ksiag.<p> <b><u>Tak</u></b> </p> <p> Obowiazek ten istnieje pomimo zawieszenia dzialalnosci gospodarczej.<br /> Oczywiscie obowiazek ten wystepuje w ograniczonym zakresie. Nalezy pamietac, ze przedsiebiorca w trakcie zawieszenia dzialalnosci: <ul class="advisor"> <li>ma prawo wykonywac wszelkie czynnosci niezbedne do zachowania lub zabezpieczenia zródla przychodów</li> <li>ma prawo przyjmowac naleznosci lub obowiazek regulowac zobowiazania powstale przed data zawieszenia dzialalnosci gospodarczej</li> <li>ma prawo zbywac wlasne srodki trwale i wyposazenie</li> <li>ma prawo, a raczej obowiazek uczestniczyc w postepowaniach sadowych, podatkowych, administracyjnych zwiazanych z dzialalnoscia gospodarcza wykonywana przed zawieszeniem wykonywania dzialalnosci gospodarczej</li> <li>ma prawo osiagac przychody finansowe takze z dzialalnosci prowadzonej przed zawieszeniem wykonywania dzialalnosci gospodarczej</li> <li>moze zostac poddany kontroli na zasadach przewidzianych dla przedsiebiorców wykonujacych dzialalnosc gospodarcza.</li> </ul> </p> <p> Przedsiebiorca zobowiazany jest do prowadzenia KPIR w zakresie wynikajacym z korzystania z powyzszych praw i obowiazków. W prowadzonej ksiedze zostana wykazane te zdarzenia, które podatnik ma prawo lub obowiazek rozliczyc podczas zawieszenia dzialalnosci. Takim obowiazkiem jest np. spis z natury. </p>2014-01-06T20:19:30+01:0027c96fb6-0963-4538-8129-972f1132a20fhttp://www.biuro-help.pl/Porada/Umowa%20o%20prace%20bez%20wskazania%20daty%20rozpoczecia%20pracy%20a%20zwolnienie%20chorobowe./24Umowa o prace bez wskazania daty rozpoczecia pracy a zwolnienie chorobowe.<b><u>Problem</u></b> <p> Firma zawarla 1 grudnia 2013 roku umowe z pracownikiem nie wskazujac daty rozpoczecia pracy. Pracownik przyniósl 2 grudnia zwolnienie chorobowe od 02.12-10.12, po czym 13.12.2013 roku stawil sie do pracy.<br /> Od kiedy pracownik jest zatrudniony? </p> <p> <u>Zatrudnienie nastapilo 1 grudnia 2013 roku.</u> </p> <b><u>Wyjasnienie</u></b> <p> Zgodnie z art 26 kodeksu pracy który stanowi ze stosunek pracy nawiazuje sie w terminie okreslonym w umowie jako dzien rozpoczecia pracy, a jezeli terminu nie okreslono -w dniu zawarcia umowy.Zwolnienie lekarskie nie ma wplywu na termin rozpoczecia zatrudnienia. </p>2014-01-06T20:14:03+01:004cfaafa8-acb2-4bb4-a0a8-b9f467a012bahttp://www.biuro-help.pl/Porada/Niedobor%20w%20towarach%20handlowych%20spowodowany%20przez%20pracownika/23Niedobór w towarach handlowych spowodowany przez pracownika<p> Art.124 kodeksu pracy stanowi, ze pracownik któremu powierzono pieniadze, kosztownosci, narzedzia i inne mienie, co do którego mial obowiazek sie rozliczyc, a tego nie zrobil - odpowiada w pelnej wysokosci za szkode w tym mieniu. </p> <p> Nalezy tez pamietac, ze pracownik moze uwolnic sie od tej odpowiedzialnosci jesli wykaze, ze szkoda powstala z przyczyn od niego niezaleznych, a w szczególnosci wskutek niezapewnienia przez pracodawce warunków umozliwiajacych zabezpieczenia powierzonego mienia. </p>2014-01-06T20:03:07+01:002c899d6a-3392-441d-9d4a-e15f101e1689http://www.biuro-help.pl/Porada/Planowanie%20urlopow%20wypoczynkowych/21Planowanie urlopów wypoczynkowych<p> Wedlug art. 163 § 1 kodeksu pracy urlopy wypoczynkowe powinny byc udzielone zgodnie z planem urlopów, który ustala pracodawca.<br /> Pracodawca nie musi ustalac planu urlopów, jezeli zakladowa organizacja zwiazkowa wyrazila na to zgode. Równiez moze nie tworzyc planu urlopów, jezeli u Pracodawcy nie ma takiej organizacji. W takich przypadkach Pracodawca ustala termin urlopu z pracownikiem. </p> <p> Plany urlopów tworzy sie zwykle pod koniec roku kalendarzowego i uwzglednia sie terminy proponowane przez pracowników oraz koniecznosc normalnego funkcjonowania zakladu pracy. Plany moga byc roczne, pólroczne oraz kwartalne. </p> <h6>Wazne!</h6> <p>Pracodawca planujac urlop przyslugujacy wymiar urlopu pracownika, powinien pomniejszyc o 4 dni urlopu na zadanie (art 167 KP). </p> <p> W planie urlopów uwzglednia sie te urlopy, do jakich pracownik ma prawo oraz te urlopy, do jakich pracownik nabedzie prawo w trakcie okresu, na który ten plan jest sporzadzony. Nalezy równiez brac pod uwage dodatkowe urlopy przyslugujace niektórym pracownikom na podstawie odrebnych przepisów.<br /> Plan urlopów powinien zostac przekazany pracownikom i nie ma tutaj szczególnej formy sposobu przekazania tej informacji.<br /> Nie ma tez koniecznosci dostarczania go w sposób indywidualny kazdemu pracownikowi. </p> <h6>Wazne!</h6> <p>Niewykorzystany urlop wypoczynkowy nalezy pracownikowi udzielic do 30 wrzesnia nastepnego roku kalendarzowego.<br /> Urlop na zadanie mozna udzielic w dowolnym terminie - takze po 30 wrzesnia. Takie stanowisko równiez prezentuje Panstwowa Inspekcja Pracy. </p>2013-11-23T20:17:15+01:0090ed3650-6618-4715-9650-e58fab89305bhttp://www.biuro-help.pl/Porada/Okres%20wypowiedzenia/22Okres wypowiedzenia<p> Art.36 kodeksu pracy okresla okres wypowiedzenia umowy zawartej z pracownikiem na czas nieokreslony. Okres wypowiedzenia umowy na czas nieokreslony jest uzalezniony od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy i wynosi : <ul class="advisor"> <li>2 tygodnie, jezeli pracownik byl zatrudniony krócej niz 6 miesiecy</li> <li>miesiac, jezeli pracownik byl zatrudniony co najmniej 6 miesiecy</li> <li>miesiace, jezeli byl zatrudniony co najmniej 3 lata</li> </ul> </p> <p> Strony moga po dokonaniu wypowiedzenia umowy o prace ustalic wczesniejszy termin wypowiedzenia. Okres wypowiedzenia umowy obejmujacy tydzien lub miesiac albo ich wielokrotnosc konczy sie odpowiednio w sobote lub w ostatnim dniu miesiaca.<br /> Przepisy kodeksu pracy okresla tez dlugosc okresu wypowiedzenia i moment jego zakonczenia. Sad Najwyzszy stwierdzil, iz okres wypowiedzenia umowy o prace, oznaczony w miesiacach, rozpoczyna sie z pierwszym dniem miesiaca, a nie z dniem zlozonego przed rozpoczeciem tego okresu oswiadczenia woli o rozwiazaniu umowy o prace (Wyrok z 8 listopada 1988 r(I PRN 48/88)). </p> <p> W opisanej sytuacji pracownik który zlozyl wypowiedzenie umowy o prace 25.10 jest w okresie wypowiedzenia który trwa od 01.11 do 31.01. Okres wypowiedzenia wynosi trzy miesiace. </p>2013-11-23T20:25:35+01:0021d28467-83a5-4d44-b3e5-3579f6b3564ehttp://www.biuro-help.pl/Porada/Samochod%20osobowy%20po%20zmianach%20VAT%202014/20Samochód osobowy po zmianach VAT 2014<p> Od 01.01.2014 roku równe prawa dla samochodów osobowych i ciezarowych. Pelne odliczenie VAT dla samochodów omówione jest w art. 86a ustawy o VAT. Artykul ten zostal znowelizowany juz w 2010 roku, ale wchodzi w zycie z dniem 01.01.2014. </p> <p> Wprowadzony zostaje przepis, który pozwala odliczyc pelen VAT od zakupionych samochodów, które maja conajmniej trzy miejsca siedzace, a ich dopuszczalna ladownosc wynosi przynajmniej 500 kg. Zatem samochody osobowe sa na tych samych prawach co ciezarowe. </p> <h6>Warunek!</h6> <p> Przepis ten stosuje sie tylko w przypadku aut zakupionych przez firme na potrzeby prowadzonej dzialalnosci gospodarczej. Przedsiebiorcy, którzy korzystaja w polowie z samochodów sluzbowych w celach prywatnych straca polowe odliczenia VAT. </p> <p> Obecnie w przypadku nabycia samochodu osobowego mozemy odliczyc polowe podatku VAT naliczonego nie wiecej jednak niz 6.000 zl. </p>2013-11-22T14:24:19+01:00e34d102d-7ddc-48fb-ac6a-f8265e1db9dfhttp://www.biuro-help.pl/Porada/Kalkulacja%20proporcji%20od%202014%20roku/19Kalkulacja proporcji od 2014 roku<p> Od 01.01.2014 roku podatnicy nie powinni uwzgledniac przy wyliczaniu proporcji VAT wewnatrzwspólnotowego nabycia towaru oraz importu towarów lub uslug. </p> <p> Zmienia sie definicja obrotu, art. 29 zostaje skreslony z ustawy o VAT i dopisany art. 29a.<br /> Obrót utozsamia sie ze sprzedaza przez podatnika. <br /> Nalezy pamietac, ze po pierwszym stycznia do wyliczenia proporcji nie uwzglednia sie tranzakcji zakupu opodatkowanych przez nabywce. </p>2013-11-22T13:57:40+01:00d16bd20e-62ae-49e2-a88d-2c6b82bbd40dhttp://www.biuro-help.pl/Porada/Obowiazek%20podatkowy%20od%202014%20roku/18Obowiazek podatkowy od 2014 roku<p> Obowiazek podatkowy po 1 stycznia 2014 roku co do zasady bedzie powstawal na koniec okresu rozliczeniowego, w którym dokonano dostawy towarów i uslug. Zasada ta dotyczyc bedzie równiez uslug ciaglych. W uslugach ciaglych obowiazek podatkowy bedzie powstawac po uplywie kazdego okresu, do którego odnosza sie terminy platnosci. Jesli usluga ciagla trwa dluzej niz rok, a w jego trakcie nie uplynal termin platnosci nalezy uznac, ze obowiazek podatkowy powstaje z chwila zakonczenia roku podatkowego. </p> <p> Po nowym roku wystawienie faktury nie bedzie oznaczac powstanie obowiazku podatkowego w VAT.<br /> Podatnicy beda mogli wystawic fakture az do 15 dnia od zakonczenia miesiaca, w którym dokonano wydania towaru czy swiadczenia uslug.<br/ > Obowiazek podatkowy moze wiec nastapic wczesniej niz moment wystawienia faktury. </p> 2013-11-22T13:50:14+01:00ffcb1883-8fd9-43fc-b938-ef893b20889dhttp://www.biuro-help.pl/Porada/Zmiany%20artykulow%20VAT%20w%202014%20roku/17Zmiany artykulów VAT w 2014 roku<p> Od nowego roku wchodzi w zycie wiele zmian w obrebie przepisów VAT. Wykreslono sporo artykulów a dodano kolejne. </p> <p> Nowoscia jest ze wprowadzono do ustawy przepisy regulujace wystawianie faktur. </p> <p> Zmienia sie z 01.01.2014 : <ul class="advisor"> <li>moment powstania obowiazku podatkowego art. 19a</li> <li>podstawa opodatkowania art. 29a</li> <li>fakturowanie art. 106a - 106g, art. 112</li> <li>wewnatrzwspólnotowa dostawa towarów art. 13 ust. 6</li> <li>eksport art. 41 ust. 9a i 9b</li> <li>niektóre zwolnienia art. 43</li> <li>prawa do odliczenia podatku naliczonego art. 86</li> <li>odliczenie VAT od samochodów osobowych art. 86a</li> <li>obrót przy ustalaniu proporcji art. 90 ust. 6 i 9a</li> </ul> <p>2013-11-22T13:08:56+01:008d79ca68-d4ce-401f-a083-ec603e1a358ahttp://www.biuro-help.pl/Porada/Wymiar%20urlopu%20wypoczynkowego/15Wymiar urlopu wypoczynkowego<p> Podstawowym prawem pracownika jest prawo do urlopu wypoczynkowego. Pracownik takiego prawa zgodnie z kodeksem pracy nie moze sie zrzec. </p> <p> Pracownik podejmujac prace po raz pierwszy w roku kalendarzowym uzyskuje prawo do urlopu z uplywem kazdego miesiaca pracy w wymiarze 1/12 wymiaru urlopu wypoczynkowego przyslugujacego mu za pelen rok kalendarzowy. </p> <p> Dlugosc urlopu wypoczynkowego zalezy od stazu pracy i zasadniczo moze wynosic 20 dni - jezeli pracownik jest zatrudniony krócej niz 10 lat, badz 26 dni - jezeli pracuje on od co najmniej 10 lat. Kodeks pracy przewiduje równiez, ze przy obliczaniu wymiaru urlopu uwzglednia sie okresy pobieranej nauki: <ul class="advisor"> <li>zasadnicza lub zawodowa szkola wedlug czasu nauki nie wiecej jednak niz 3 lata</li> <li>sredniej szkoly zawodowej wedlug czasu nauki nie wiecej niz 5 lat</li> <li>sredniej szkoly ogólnoksztalcacej 4 lata</li> <li>szkoly policealnej 6 lat</li> <li>szkoly wyzszej 8 lat</li> </ul> </p> <p> Nalezy pamietac ze pracownik powinien nam przedlozyc stosowne swiadectwa szkolne i swiadectwa pracy z poprzednich miejsc pracy. Na podstawie tych dokumentów mozemy poprawnie wyliczyc wymiar urlopu wypoczynkowego i zaprowadzic karte urlopowa. </p> <p> Wymiar urlopu dla pracownika zatrudnionego w niepelnym wymiarze czasu pracy ustala sie proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy. Pamietac nalezy jednak ze niepelny dzien urlopu zaokragla sie w góre do pelnego dnia. </p> <p> <h6>Przyklad</h6> <p> Pracownik zatrudniony jest od 1.10.2013 roku , przysluguje mu wymiar urlopu 20 dni.<br /> Ile dni urlopu przysluguje mu w 2013 roku?<br /> 20 dni / 12 miesiecy = 1.66 dnia x 2 miesiace roku 2013 = 3.33; zaokraglamy w góre.<br /> <b>Pracownikowi przysluguja 4 dni urlopu wypoczynkowego za rok 2013.</b> </p>2013-11-19T20:58:55+01:00acc29aed-2b4d-4536-a337-252ebdd189c8http://www.biuro-help.pl/Porada/ZUS%20%E2%80%93%20ustawa%20abolicyjna/13ZUS – ustawa abolicyjna<p> Ustawa abolicyjna – oznacza brak mozliwosci umorzenia zobowiazan podatkowych powstalych przed 1 styczna 1999 r. oraz po 28 lutym 2009 r. Natomiast reszte mozna umorzyc stosownym wnioskiem. Wnioski o umorzenie naleznosci trzeba skladac w terminie 24 miesiecy do dnia wejscia w zycie ustawy abolicyjnej tj. do dnia 15 stycznia 2015 roku. </p> <h6>WAZNE</h6> <p> Z wnioskiem o umorzenie moga wystapic tylko osoby które w okresie 1 stycznia 1999 r. do 28 lutego 2009 r. podlegaly obowiazkowo ubezpieczeniom emerytalnym, rentowym i wypadkowym z tytulu prowadzonych dzialalnosci gospodarczej. Dlatego tez osoby które byly objete tylko ubezpieczeniem zdrowotnym nie podlegaja ustawie abolicyjnej.</p> <h6>WAZNE</h6> <p> Wniosek o umorzenie moze zlozyc tylko osoba zainteresowana lub spadkobierca badz osoba trzecia jesli w zakresie tych zobowiazan ZUS wydal stosowna decyzje o ich odpowiedzialnosci.</p> 2013-11-19T20:47:41+01:0085f2bd05-eee3-44a0-8cf2-3aa0719aeba2http://www.biuro-help.pl/Porada/Opieka%20nad%20dzieckiem%20a%20dzialalnosc%20gospodarcza/14Opieka nad dzieckiem a dzialalnosc gospodarcza<h6>Wazna zmiana</h6> <p> Teraz budzet Panstwa sfinansuje skladki za wszystkich rodziców bez wzgledu na forme zatrudnienia. </p> <p> Nowelizacja przepisów stanowi ze w przypadku osób, które maja co najmniej pólroczny staz ubezpieczeniowy, budzet Panstwa bedzie finansowal skladki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i zdrowotne. Dotychczas osoby takie sprawujace opieke nad dziecmi korzystaly z "zawieszenia dzialalnosci" na ten okres. </p> <h6>WAZNE</h6> <p> Prawo do objecia ubezpieczeniami przysluguje podczas sprawowania opieki nad dzieckiem wlasnym, malzonka lub przysposobionym przez okres: <ul class="advisor"> <li>do 3 lat, nie dluzej niz do ukonczenia przez dziecko 5 roku zycia</li> <li>do 6 lat, w przypadku dzieci chorych wymagajacych opieki rodzica nie dluzej jednak niz do ukonczenia przez dziecko 18 lat</li> </ul> </p> <p> Osoba która sprawuje opieke nad dzieckiem powinna zlozyc stosowne oswiadczenie w ZUS. </p>2013-11-19T20:51:55+01:0042caf48f-407e-4d73-95bf-51bc9b4a1b55http://www.biuro-help.pl/Porada/Zmiany%20dla%20spolek%20osobowych%20od%202014%20roku/16Zmiany dla spólek osobowych od 2014 roku<p> Od 2014r roku, spólki osobowe SK komandytowe oraz SKA komandytowo-akcyjne straca na podatkach. </p> <p> Od 2014 roku zrównane zostaja zasady opodatkowania dochodu ww. spólek, z dochodami spólek kapitalowych w zakresie dwufazowosc opodatkowania: <ul class="advisor"> <li>opodatkowanie rzeczywiscie wypracowanego dochodu od udzialów w zyskach spólki, oraz wyplaty z zysku w przypadku komplementariusza</li> </ul> </p> <p> Od 2014 r. jedyna spólka osobowa prawa handlowego, która nie bedzie miala ww. dwufazowego opodatkowania bedzie – spólka jawna oraz spólka cywilna. </p> <p> <h6>Co zatem z opodatkowaniem akcjonariuszy i komandytariuszy SKA i SK?</h6> <p> Z dniem 1 stycznia 2014 r. wspólnicy ww spólek beda oplacac 19% podatku od wyplaconych dywidend czyli zysków oraz 19% podatek dochodowy! Oczywiscie mowa o akcjonariuszach w SKA i komandytariuszach w SK. </p> <p> Mamy mozliwosc skorzystania ze zwolnienia z podatku od wyplaconych dywidend o ile komandytariuszem jest (bedzie) spólka kapitalowa. Ustawa CIT reguluje ten przepis i warunek do zastosowania zwolnienia to 10% udzial w kapitale zakladowym oraz utrzymanie min 2 lata tych udzialów </p>2013-11-19T21:05:01+01:003f5175e0-3051-4076-b55c-b079336bbde6http://www.biuro-help.pl/Porada/Ulga%20prorodzinna%20w%20roku%202013/10Ulga prorodzinna w roku 2013<h6>Ulga prorodzinna</h6> <p> W zeznaniu za 2013 r. podatnik inaczej niz dotychczas rozliczy sie z <b>ulgi prorodzinnej</b>. Jego prawo do odliczenia wynikac bedzie z tego czy: <ul class="advisor"> <li>pozostaje w zwiazku malzenskim czy nie,</li> <li>jaka ilosc dzieci wychowuje,</li> <li>jakie sa jego zarobki (dochody).</li> </ul> </p> <h6>Ile zarobilem – jaka kwota uprawnia do ulgi?</h6> <p> Prawo do ulgi przysluguje: <b>rodzicom wychowujacym 1 dziecko</b> i zarabiajacym w roku podatkowym nie wiecej niz 56.000 oraz: <ul class="advisor"> <li>wychowujacym dzieci, w tym wychowujacej je po orzeczeniu separacji prawnej, nawet przy separacji prawnej trwajacej caly rok (separacja faktyczna powoduje, ze podatnik pozostaje w zwiazku malzenskim),</li> <li>pozostajacym w zwiazku malzenskim czesc roku (rozwodnik, osoba pobierajaca sie, w stosunku do której orzeczono separacje),</li> <li>pozostajacym w zwiazku malzenskim, jezeli malzonek zostal pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa kare pozbawienia wolnosci.</li> </ul> </p> <p> Prawo do ulgi przysluguje natomiast rodzicom zarabiajacym w roku podatkowym nie wiecej niz 112.000 i pozostajacym caly rok w zwiazku malzenskim, a takze osobie, która nie bedac w zwiazku malzenskim przez caly rok spelnia warunki, by uznac ja za osobe samotnie wychowujaca dziecko (faktycznie samotnie wychowuje dziecko bedac panna, kawalerem, wdowa, wdowcem, rozwódka, rozwodnikiem, osoba, której malzonek zostal pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa kare pozbawienia wolnosci). </p> <p> <b>Za dochody, które nalezy brac pod uwage, uwaza sie</b> dochody uzyskane lacznie w danym roku podatkowym, do których maja zastosowanie: <ul class="advisor"> <li>skala podatkowa (podatek 18 i 32%, czyli wszystkie podstawowe tytuly zarobkowania),</li> <li>podatek liniowy 19%, czyli wykazywanych standardowo na PIT-36L (mimo, ze podatnik od dochodów opodatkowanych w ten sposób nie odliczy ulgi, to dochody tego rodzaju do limitu musi doliczyc),</li> <li>dochody ze zbycia akcji, udzialów w spólkach i pochodnych papierów wartosciowych oraz praw z nich wynikajacych (czyli wykazywanych standardowo na PIT-38).</li> </ul> </p> <p> Sumowac nalezy kwote dochodów z powyzszych tytulów, czyli wartosc uprzednio obnizona o przyslugujace koszty uzyskania przychodów. <b>Sume powyzszych dochodów pomniejsza sie dodatkowo o kwote skladek ZUS</b>: <ul class="advisor"> <li> okreslonych w ustawie z dnia 13 pazdziernika 1998 r. o systemie ubezpieczen spolecznych: <ul> <li>zaplaconych w roku podatkowym bezposrednio na wlasne ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe oraz wypadkowe podatnika oraz osób z nim wspólpracujacych,</li> <li>potraconych w roku podatkowym przez platnika ze srodków podatnika, z tym ze w przypadku podatnika osiagajacego przychody okreslone w art. 12 ust. 6, tylko w czesci obliczonej, w sposób okreslony w art. 33 ust. 4, od przychodu podlegajacego opodatkowaniu</li> </ul> odliczenie nie dotyczy skladek, których podstawe wymiaru stanowi dochód (przychód) zwolniony od podatku na podstawie ustawy, oraz skladek, których podstawe wymiaru stanowi dochód, od którego na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku: <ul> <li>zaplaconych w roku podatkowym ze srodków podatnika na obowiazkowe ubezpieczenie spoleczne podatnika lub osób z nim wspólpracujacych, zgodnie z przepisami dotyczacymi obowiazkowego ubezpieczenia spolecznego obowiazujacymi w innym niz Rzeczpospolita Polska panstwie czlonkowskim Unii Europejskiej lub w innym panstwie nalezacym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub w Konfederacji Szwajcarskiej</li> </ul> </li> </ul> </p> <p> Po takiej operacji <b>kwote nalezy porównac z wartoscia 56.000 zl/112.000 zl</b>. </p> <h6>Wartosc odliczenia - ilosc dzieci</h6> <p> Odliczenie w kwocie wyzszej niz podstawowa (92,67 zl miesiecznie) przysluguje podatnikowi, który co najmniej przez jeden dzien roku podatkowego wykonywal wladze, pelnil funkcje lub sprawowal opieke, w stosunku do wiecej niz jednego dziecka. </p> <p> Kwota odliczenia rosnie wraz z iloscia posiadanych dzieci. Przy <b>pierwszym i drugim dziecku</b> kwota ta jest równa (ewentualnie – przy pierwszym dziecku wynosi zero ze wzgledu na wartosc dochodów rodziców), <b>przy trzecim i czwartym wzrasta</b>, a <b>przy kolejnych</b> wynosi tyle samo, co przy czwartym dziecku. </p> <p> <b>Prawo do ulgi przysluguje niezaleznie na kazde dziecko co oznacza, ze kwoty te nalezy koncowo sumowac.</b> </p> <p> Za kazde kolejne dziecko w danym miesiacu przysluguja rózne wartosci kwoty ulgi. Nie jest tak, ze przy 4 dzieci przysluguje równa „podwyzszona” kwota ulgi na kazde dziecko. W takim przypadku kwota podwyzszona przysluguje na 4 dziecko, nizsza na 3 dziecko, a jeszcze nizsza na 1 i 2 dziecko. </p> <p> Kwota ulgi przysluguje miesiecznie co znaczy, ze w przypadku osiagniecia przez któres z dzieci pelnoletniosci lub 25 lat w trakcie roku za dalsza czesc roku przyslugiwac bedzie kwota w nizszej wysokosci równiez z tytulu pozostalych dzieci. </p> <h6>Skladam deklaracje</h6> <p> Z ulgi korzystamy wypelniajac zalacznik PIT-O oraz odpowiednia glówna deklaracje podatkowa (PIT-36, PIT-37). Ulge odliczamy od podatku, a nie od dochodu. </p> <p> W zeznaniu podatnik podac musi liczbe dzieci i ich numery PESEL, a w przypadku braku tych numerów - imiona, nazwiska oraz daty urodzenia dzieci. Na zadanie organów podatkowych lub organów kontroli skarbowej podatnik jest obowiazany przedstawic zaswiadczenia, oswiadczenia oraz inne dowody niezbedne do ustalenia prawa do odliczenia, w szczególnosci: <ul class="advisor"> <li>odpis aktu urodzenia dziecka;</li> <li>zaswiadczenie sadu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka;</li> <li>odpis orzeczenia sadu o ustaleniu rodziny zastepczej lub umowe zawarta miedzy rodzina zastepcza a starosta;</li> <li>zaswiadczenie o uczeszczaniu pelnoletniego dziecka do szkoly.</li> </ul> </p> 2013-11-12T13:48:50+01:00946a326e-c23f-4349-ab4c-d01ca17ea495http://www.biuro-help.pl/Porada/Roczne%20zeznanie%20podatkowe%20za%202013%20-%20terminy/5Roczne zeznanie podatkowe za 2013 - terminy<p>Zeznanie podatkowe zlozyc nalezy do:<ul class="advisor"><li>31 stycznia 2014 r. :<ul><li>PIT-16A (karta)</li><li>PIT-19A (duchowni)</li><li>PIT-28 (ryczalt)</li></ul></li><li>28 lutego 2014 r. :<ul><li>PIT-40 (za pracownika)</li><li>PIT-40A (ZUS za swiadczeniobiorce)</li></ul></li><li>30 kwietnia 2014 r.:<ul><li>PIT-36 (dzialalnosc)</li><li>PIT-36L (liniowy)</li><li>PIT-37 (praca)</li><li>PIT-38 (gielda)</li><li>PIT-39 (nieruchomosci)</li></ul></li></ul></p><p>Termin koncowy mija o godzinie 23:59 dnia wskazanego powyzej. Podatnicy, którzy deklaracji nie zloza w terminie powinni liczyc sie z konsekwencjami takiego dzialania i kara za opóznienie.</p>2013-11-03T13:06:16+01:000803542d-2af4-4112-9bca-e98cad098d1ehttp://www.biuro-help.pl/Porada/Zmiany%20w%20uldze%20internetowej%20/4Zmiany w uldze internetowej <p>Wiekszosc podatników utraci prawo do korzystania z ulgi na Internet.</p> <p>Od zeznania podatkowego skladanego za 2013 r. (w 2014 r.) z ulgi bedzie mozna korzystac wylacznie przez dwa bezposrednio nastepujace po sobie lata podatkowe. Istnieja metody, by z ulgi korzystac równiez w latach kolejnych, niemniej podatnik, który w zeznaniu podatkowym skladanym za poprzedni rok po raz pierwszy skorzystal z odliczenia, moze skorzystac z tego odliczenia wylacznie za rok 2013. Jezeli natomiast korzystal z niego juz wczesniej – ulga nie bedzie mu juz przyslugiwala. Wazne jest, by prawidlowo obliczyc okres dwóch lat korzystania z ulgi.</p> <p>W przypadku podatnika, który korzysta z ulgi w calosci i posiada kwote dochodu pozwalajaca na pelne jej odliczenie, podstawa opodatkowania zmniejszy sie o 760 zl. Stad rocznie róznica w zaplaconym podatku u podatnika korzystajacego z ulgi w stosunku do osoby, która z niej nie korzysta, wynosi na reke 136,80 zl (zakladajac ze obaj rozliczaja sie wedlug skali i placa podatek 18%). Kwota 760 zl pomniejsza dochód, który opodatkowany jest 18% podatkiem dochodowym.</p> <p>Ulga zawarta bedzie w naszym podstawowym PIT (PIT-36, PIT-37) oraz w zalaczniku PIT/O. Najpierw wypelniamy zalacznik, a potem kwote laczna odliczen od dochodu z zalacznika PIT/O przepisujemy do naszego zeznania rocznego.</p> <p>Poczawszy od rozliczenia za 2011 r. (a zatem równiez w rozliczeniu za 2013 r.) nie mamy obowiazku posiadac faktur dokumentujacych wydatek na Internet.</p> <p>Nie oznacza to, ze faktury nie sa juz potrzebne. Nadal beda one jednymi z podstawowych dokumentów uprawniajacych do ulgi, jednak obecnie katalog tych dokumentów ulega rozszerzeniu, zatem nie stanowia one jedynego, wylacznego dokumentu potwierdzajacego ulge.</p> <p>Nie oznacza to, ze faktury nadal nie sa potrzebne. Nadal beda one jednymi z podstawowych dokumentów uprawniajacych do ulgi, jednak obecnie katalog tych dokumentów ulega rozszerzeniu, zatem nie stanowia one jedynego, wylacznego dokumentu potwierdzajacego ulge.</p> <p>Nie oznacza to jednak, ze wydatek nie musi byc w ogóle udokumentowany. Wrecz przeciwnie, z ulgi internetowej korzystac moga tylko osoby, które posiadaja dokument, lacznie spelniajacy wszystkie ponizsze kryteria: <ul class="advisor"> <li>stwierdzajacy faktyczne poniesienie wydatku, a nie tylko zamówienie uslugi lub korzystanie z niej;</li> <li>zawierajacy w szczególnosci: <ul> <li>dane identyfikujace kupujacego (odbiorce uslugi lub towaru),</li> <li>dane identyfikujace sprzedajacego (towar lub usluge),</li> <li>rodzaj zakupionej uslugi,</li> <li>kwote zaplaty.</li> </ul> </li> </ul> </p>2013-11-03T13:04:22+01:00