Nowości Biura Rachunkowego HELP Anna SemrauNajnowsze informacje z Biura Rachunkowego HELP Anna Semraupl-plBiuro Rachunkowe HELP Anna Semrau - wszelkie prawa zastrzeżonebiuro@biuro-help.plBiuro Rachunkowe WarszawaUsługi Księgowe WarszawaUsługi Kadrowo-Płacowe WarszawaDoradztwo Podatkowe WarszawaBiuro Rachunkowe Warszawa OchotaUsługi Księgowe Warszawa OchotaUsługi Kadrowo-Płacowe Warszawa OchotaDoradztwo Podatkowe Warszawa OchotaBiuro Rachunkowe HELP Anna Semrauhttp://www.biuro-help.pl/Images/logo.jpgNowości Biura Rachunkowego HELP Anna Semrau8762498c-eceb-45e4-874a-66770f3c4b82c1018470-bc0b-4ef0-bcdc-1a6c83b0360bhttp://www.biuro-help.pl/Porada/Jak-malzonkowie-moga-rozliczyc-ulge-na-dziecko/33Jak małżonkowie mogą rozliczyć ulgę na dziecko?<p> Zgodnie z art. 6 ustawy pit małżonkowie, między którymi istnieje przez cały rok podatkowy wspólność majątkowa oraz pozostają w związku małżeńskim, mogą na wspólny wniosek wyrażony w zeznaniu złożyć wspólne rozliczenie roczne podatku. Wniosek taki wyraża jeden z małżonków i traktuje się to jako oświadczenie o upoważnieniu go przez jego współmałżonka do złożenia wniosku o łączne opodatkowanie dochodów. </p> <p> Odliczenie ulgi rodzicielskiej przysługuje obojgu rodzicom w 1 kwocie. Dochód 112 000,00 zł dotyczy dochodu obojga rodziców. Należy mieć jednak na uwadze że podstawą do obliczenia podatku jest dochód obojga rodziców podzielony na 2. Od tak obliczonego dochodu liczymy podatek i mnożymy wynik razy 2. </p> <p> Od podatku dochodowego podatnik ma prawo odliczyć kwotę obliczoną na każde dziecko w stosunku do którego w roku podatkowym wykonywał władzę rodzicielską. Odliczeniu podlega każdy miesiąc kalendarzowy roku w stosunku do jednego dziecka – kwota stanowiąca 1/6 kwoty zmniejszającej podatek. Pełne odliczenie roczne na jedno dziecko to kwota 1112,04 zł. </p>2014-03-03T12:59:56+01:00b05c2a54-5e61-4a75-9511-48c9062d1511http://www.biuro-help.pl/Porada/Kara-za-niezgloszenie-pracownika-do-zus-w-terminie/32Kara za niezgłoszenie pracownika do zus w terminie.<p> Od 1 stycznia 2013 r. obowiązuje art. 193 pkt 1a ustawy zdrowotnej, na podstawie którego pracodawca może być ukarany karą grzywny za niezgłoszenie pracownika w terminie do ubezpieczenia zdrowotnego (czyli niezrobienie tego w ciągu 7 dni) lub nieterminowe jego wyrejestrowanie (też w ciągu 7 dni). </p> <p> Art. 193<br /> Kto:<br /> 1) nie zgłasza wymaganych przepisami ustawy danych lub zgłasza nieprawdziwe dane mające wpływ na wymiar składek na ubezpieczenie zdrowotne albo udziela w tych sprawach nieprawdziwych wyjaśnień lub odmawia ich udzielenia, <br /> 1a) nie dokonuje w terminie zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego lub wyrejestrowania z ubezpieczenia zdrowotnego, <br /> 2) udaremnia lub utrudnia przeprowadzenie kontroli w zakresie realizacji ubezpieczenia zdrowotnego, 3) nie odprowadza w terminie składek na ubezpieczenie zdrowotne,<br /> 4) pobiera nienależne opłaty od ubezpieczonych za świadczenia objęte umową z Funduszem o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej,<br /> 5) uniemożliwia lub ogranicza w poważnym stopniu dostęp świadczeniobiorców do świadczeń opieki zdrowotnej,<br /> 6) będąc ubezpieczonym, nie informuje podmiotu właściwego do dokonania zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego o okolicznościach powodujących konieczność zgłoszenia lub wyrejestrowania członka rodziny,<br /> 7) podaje w ofercie złożonej w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych przez Fundusz nieprawdziwe informacje i dane – podlega karze grzywny. </p> <p> <b>KARA grzywny od 20 zł do 5 000,00 zł.</b> </p>2014-01-23T10:18:29+01:002464ee50-a390-4794-bfe5-2328768eab7dhttp://www.biuro-help.pl/Porada/Kilka-zrodel-przychodow--jaki-PIT-roczny/31Kilka źródeł przychodów - jaki PIT roczny<p> <b><u>PROBLEM</u></b> <br /> Osoba fizyczna w 2013 r.<br /> a) prowadziła działalność godpodarczą - opodatkowaną liniowo,<br /> b) była wspólnikiem w spółce cywilnej,<br /> c) uzyskiwała przychody z renty,<br /> d) uzyskała przychody ze zbycia papierów wartościowych.<br /> Jakie deklaracje należy wpłenić, rozliczając rok 2013? </p> <p> <b><u>WYJAŚNIENIE</u></b> <br /> Należy rozliczyć poprzez PIT36L przychody z działalności gospodarczej i przychody z tytułu zysków w spółkach niemających osobowości prawnej - art.9a ust 5 PDOF, natomiast przychód ze zbycia papierów wartościowych rozliczamy na druku PIT38, opodatkowujemy 19% podatkiem. Jeśli nie otrzymaliśmy rozliczenia renty na PIT40, to do rozliczenia przychodów z tego źródła PIT37. </p>2014-01-15T21:02:13+01:00752ef5d7-92b0-4b73-b81b-b0bd2404166chttp://www.biuro-help.pl/Porada/Dochody-polskiego-rezydenta--obowiazek-skladnia-PIT/30Dochody polskiego rezydenta - obowiązek składnia PIT<p> <b>Odpowiedź oczywiście brzmi: <u>NIE</u></b> </p> <p> Podatnik uzyskujący dochody w kraju, z którym Polska podpisała umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania, a nie uzyskuje w Polsce żadnego dochodu, nie ma obowiązku składania zeznania podatkowego w Polsce. </p> <p> W przeciwnym przypadku należy złożyć zeznanie roczne w Polsce i rozliczyć przychód metodą odliczenia proporcjonalnego. </p>2014-01-15T20:57:53+01:004af17b9a-8b03-4452-944c-6773e2724dbdhttp://www.biuro-help.pl/Porada/Zwolnienie-chorobowe-w-ciazy/29Zwolnienie chorobowe w ciąży<p> <b><u>Przyczyna choroby nie ma znaczenia.</u></b> </p> <p> Otrzyma Pani 100% podstawy wynagrodzenia. Odsyłam do art. 11 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ub. społecznych w razie choroby i macierzyństwa, który nakazuje wypłatę 100% podstawy wymiaru zasiłku m.in. w okresie ciąży. </p>2014-01-12T21:06:20+01:007fe7ee5d-eeb6-49c3-9d8f-56b3ef1f6c17http://www.biuro-help.pl/Porada/Choroba-w-okresie-urlopu-bezplatnego/28Choroba w okresie urlopu bezpłatnego.<p> <b><u>Nie</u></b> </p> <p> <u>Pracodawca nie ma prawa przymusowo nakazać wykorzystanie urlopu bezpłatnego.</u> </p> <p> Art. 174 kodeksu pracy stanowi, że urlop bezpłatny może być udzielony tylko na pisemne żądanie pracownika po złożeniu przez niego pisemnego wniosku. Pracodawca nie wypłaca wynagrodzenia, nie odprowadza też składek na ubezpieczenia za tego pracownika. Pracownik w tym okresie nie ma prawa do wynagrodzenia i ma przerwę w świadczeniu pracy. </p> <p> Zgodnie z art. 12 ust. 2 pkt 1 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, zasiłek chorobowy nie przysługuje za okres niezdolności w pracy przypadający podczas urlopu bezpłatnego. </p> <p> <u>Reasumując</u><br /> Jeśli pracodawca jest w posiadaniu Pani wniosku o urlop bezpłatny, <b>nie ma Pani prawa do jakichkolwiek świadczeń</b>. </p> 2014-01-06T22:25:56+01:007e5753ce-c6c8-466b-a6d4-440376f65887http://www.biuro-help.pl/Porada/Wynagrodzenie-chorobowe-po-ukonczonym-50tym-roku-zycia/27Wynagrodzenie chorobowe po ukończonym 50-tym roku życia.<p> Za pierwsze 14 dni zwolnienia chorobowego otrzyma Pan wynagrodzenie 80% podstawy wymiaru. </p> <p> Od 15 dnia otrzyma Pan już zasiłek chorobowy płatny 80% podstawy wymiaru. Gdyby w tym czasie był Pan w szpitalu zasiłek zmniejsza się do 70% podstawy wymiaru. </p> <p> Jeżeli przyczyną niezdolności do pracy jest wypadek przy pracy, w drodze do pracy lub z pracy albo choroba zawodowa, a także jeżeli niezdolność do pracy powstała wskutek poddania się niezbędnym badaniom lekarskim przewidzianym dla kandydatów na dawców komórek, tkanek i narządów albo zabiegowi pobrania komórek, tkanek i narządów - zasiłek chorobowy przysługuje w wysokości 100% podstawy wymiaru (także za okres pobytu w szpitalu). </p> <p> Podstawa wymiaru to nic innego, jak przeciętne wynagrodzenie wypłacone pracownikowi w okresie 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających powstanie niezdolności do pracy albo z faktycznego okresu zatrudnienia za pełne kalendarzowe miesiące, jeżeli niezdolność do pracy powstała przed upływem tego okresu. Do ustalenia podstawy wymiaru zasiłku przysługującego pracownikowi przyjmuje się przychód stanowiący podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie chorobowe lub wypadkowe, po odliczeniu potrąconych przez pracodawcę składek na ubezpieczenia społeczne </p> 2014-01-06T21:09:57+01:0021c39340-e553-4b79-86ae-8c1e513fa0a9http://www.biuro-help.pl/Porada/Pracowalam-u-rodzicow-Co-z-preferencyjna-skladka-ZUS/26Pracowałam u rodziców. Co z preferencyjną składką ZUS?<p> Zgodnie z art. 6 ust. 5 ustawy o ZUS, osoby prowadzące działalność gospodarczą mają obowiązek podlegać ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowemu.<br /> Zgodnie z art. 12 ust. 1 w/w ustawy osoby, które podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowemu obowiązkowo podlegają ubezpieczeniu wypadkowemu. </p> <p> Ubezpieczenie chorobowe jest dobrowolne dla osób prowadzących działalność gospodarczą (art. 11 ust. 2).<br /> Ubezpieczenie zdrowotne jest obowiązkowe zawsze nawet, jak powstaje zbieg ubezpieczeń, czyli np. osoba ma działalność gospodarczą i zatrudniona jest na umowę o pracę (art. 66 ust. 1 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych). </p> <p> Kod zgłoszenia do ZUS: 057000 </p> <p> Zgodnie z art. 18a podstawą do wyliczenia składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w okresie pierwszych 24 miesiącach prowadzonej działalności gospodarczej stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia. </p> <p> <u>Jest tu jednak wyjątek</u>.<br /> Przepis art. 18a nie ma zastosowania do osób, które: <ul class="advisor"> <li>prowadzą lub w okresie ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych prowadziły pozarolniczą działalność gospodarczą</li> <li>wykonują działalność na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego, przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym wykonywały w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej.</li> </ul> </p> <p> Podstawą do obliczenia ubezpieczenia zdrowotnego to zgodnie z art. 81 ust. 2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa jednak niż 75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale roku poprzedniego. </p> <p> Ponieważ współpraca przy prowadzeniu działalności gospodarczej członka rodziny nie jest równoznaczne z prowadzeniem działalności gospodarczej, <b><u>może Pani skorzystać z obniżonej podstawy składek na ubezpieczenie społeczne</u></b> pod warunkiem, że nie będzie Pani świadczyć usług na rzecz taty. </p>2014-01-06T20:38:31+01:0051a7c78f-760d-4887-9985-bdd6ab18781dhttp://www.biuro-help.pl/Porada/Zawieszenie-dzialalnosci-gospodarczej-a-obowiazek-prowadzenia-ksiag/25Zawieszenie działalności gospodarczej a obowiązek prowadzenia ksiąg.<p> <b><u>Tak</u></b> </p> <p> Obowiązek ten istnieje pomimo zawieszenia działalności gospodarczej.<br /> Oczywiście obowiązek ten występuje w ograniczonym zakresie. Należy pamiętać, że przedsiębiorca w trakcie zawieszenia działalności: <ul class="advisor"> <li>ma prawo wykonywać wszelkie czynności niezbędne do zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów</li> <li>ma prawo przyjmować należności lub obowiązek regulować zobowiązania powstałe przed datą zawieszenia działalności gospodarczej</li> <li>ma prawo zbywać własne środki trwałe i wyposażenie</li> <li>ma prawo, a raczej obowiązek uczestniczyć w postępowaniach sądowych, podatkowych, administracyjnych związanych z działalnością gospodarczą wykonywaną przed zawieszeniem wykonywania działalności gospodarczej</li> <li>ma prawo osiągać przychody finansowe także z działalności prowadzonej przed zawieszeniem wykonywania działalności gospodarczej</li> <li>może zostać poddany kontroli na zasadach przewidzianych dla przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą.</li> </ul> </p> <p> Przedsiębiorca zobowiązany jest do prowadzenia KPIR w zakresie wynikającym z korzystania z powyższych praw i obowiązków. W prowadzonej księdze zostaną wykazane te zdarzenia, które podatnik ma prawo lub obowiązek rozliczyć podczas zawieszenia działalności. Takim obowiązkiem jest np. spis z natury. </p>2014-01-06T20:19:30+01:00b921e2f0-c3f9-4c48-b743-f78ed3e2aa4ehttp://www.biuro-help.pl/Porada/Umowa-o-prace-bez-wskazania-daty-rozpoczecia-pracy-a-zwolnienie-chorobowe/24Umowa o pracę bez wskazania daty rozpoczęcia pracy a zwolnienie chorobowe.<b><u>Problem</u></b> <p> Firma zawarła 1 grudnia 2013 roku umowę z pracownikiem nie wskazując daty rozpoczęcia pracy. Pracownik przyniósł 2 grudnia zwolnienie chorobowe od 02.12-10.12, po czym 13.12.2013 roku stawił się do pracy.<br /> Od kiedy pracownik jest zatrudniony? </p> <p> <u>Zatrudnienie nastąpiło 1 grudnia 2013 roku.</u> </p> <b><u>Wyjasnienie</u></b> <p> Zgodnie z art 26 kodeksu pracy który stanowi że stosunek pracy nawiązuje się w terminie określonym w umowie jako dzień rozpoczęcia pracy, a jeżeli terminu nie określono -w dniu zawarcia umowy.Zwolnienie lekarskie nie ma wpływu na termin rozpoczęcia zatrudnienia. </p>2014-01-06T20:14:03+01:00f8b28d1c-7b06-4af4-9299-1432fe512fadhttp://www.biuro-help.pl/Porada/Niedobor-w-towarach-handlowych-spowodowany-przez-pracownika/23Niedobór w towarach handlowych spowodowany przez pracownika<p> Art.124 kodeksu pracy stanowi, że pracownik któremu powierzono pieniądze, kosztowności, narzędzia i inne mienie, co do którego miał obowiązek się rozliczyć, a tego nie zrobił - odpowiada w pełnej wysokości za szkodę w tym mieniu. </p> <p> Należy tez pamiętać, że pracownik może uwolnić się od tej odpowiedzialności jeśli wykaże, że szkoda powstała z przyczyn od niego niezależnych, a w szczególności wskutek niezapewnienia przez pracodawcę warunków umożliwiających zabezpieczenia powierzonego mienia. </p>2014-01-06T20:03:07+01:003d3b2641-040f-4f8b-bb94-e7ab3d562d0dhttp://www.biuro-help.pl/Porada/Planowanie-urlopow-wypoczynkowych/21Planowanie urlopów wypoczynkowych<p> Według art. 163 § 1 kodeksu pracy urlopy wypoczynkowe powinny być udzielone zgodnie z planem urlopów, który ustala pracodawca.<br /> Pracodawca nie musi ustalać planu urlopów, jeżeli zakładowa organizacja związkowa wyraziła na to zgodę. Również może nie tworzyć planu urlopów, jeżeli u Pracodawcy nie ma takiej organizacji. W takich przypadkach Pracodawca ustala termin urlopu z pracownikiem. </p> <p> Plany urlopów tworzy się zwykle pod koniec roku kalendarzowego i uwzględnia się terminy proponowane przez pracowników oraz konieczność normalnego funkcjonowania zakładu pracy. Plany mogą być roczne, półroczne oraz kwartalne. </p> <h6>Ważne!</h6> <p>Pracodawca planując urlop przysługujący wymiar urlopu pracownika, powinien pomniejszyć o 4 dni urlopu na żądanie (art 167 KP). </p> <p> W planie urlopów uwzględnia się te urlopy, do jakich pracownik ma prawo oraz te urlopy, do jakich pracownik nabędzie prawo w trakcie okresu, na który ten plan jest sporządzony. Należy również brać pod uwagę dodatkowe urlopy przysługujące niektórym pracownikom na podstawie odrębnych przepisów.<br /> Plan urlopów powinien zostać przekazany pracownikom i nie ma tutaj szczególnej formy sposobu przekazania tej informacji.<br /> Nie ma też konieczności dostarczania go w sposób indywidualny każdemu pracownikowi. </p> <h6>Ważne!</h6> <p>Niewykorzystany urlop wypoczynkowy należy pracownikowi udzielić do 30 września następnego roku kalendarzowego.<br /> Urlop na żądanie można udzielić w dowolnym terminie - także po 30 września. Takie stanowisko również prezentuje Państwowa Inspekcja Pracy. </p>2013-11-23T20:17:15+01:00fde39fae-99d4-435c-869a-187c403ad6b9http://www.biuro-help.pl/Porada/Okres-wypowiedzenia/22Okres wypowiedzenia<p> Art.36 kodeksu pracy określa okres wypowiedzenia umowy zawartej z pracownikiem na czas nieokreślony. Okres wypowiedzenia umowy na czas nieokreślony jest uzależniony od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy i wynosi : <ul class="advisor"> <li>2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy</li> <li>miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy</li> <li>miesiące, jeżeli był zatrudniony co najmniej 3 lata</li> </ul> </p> <p> Strony mogą po dokonaniu wypowiedzenia umowy o pracę ustalić wcześniejszy termin wypowiedzenia. Okres wypowiedzenia umowy obejmujący tydzień lub miesiąc albo ich wielokrotność kończy się odpowiednio w sobotę lub w ostatnim dniu miesiąca.<br /> Przepisy kodeksu pracy określa też długość okresu wypowiedzenia i moment jego zakończenia. Sąd Najwyższy stwierdził, iż okres wypowiedzenia umowy o pracę, oznaczony w miesiącach, rozpoczyna się z pierwszym dniem miesiąca, a nie z dniem złożonego przed rozpoczęciem tego okresu oświadczenia woli o rozwiązaniu umowy o pracę (Wyrok z 8 listopada 1988 r(I PRN 48/88)). </p> <p> W opisanej sytuacji pracownik który złożył wypowiedzenie umowy o pracę 25.10 jest w okresie wypowiedzenia który trwa od 01.11 do 31.01. Okres wypowiedzenia wynosi trzy miesiące. </p>2013-11-23T20:25:35+01:002b1baf9b-fcca-4fe4-9617-eb98a817c65dhttp://www.biuro-help.pl/Porada/Samochod-osobowy-po-zmianach-VAT-2014/20Samochód osobowy po zmianach VAT 2014<p> Od 01.01.2014 roku równe prawa dla samochodów osobowych i ciężarowych. Pełne odliczenie VAT dla samochodów omówione jest w art. 86a ustawy o VAT. Artykuł ten został znowelizowany już w 2010 roku, ale wchodzi w życie z dniem 01.01.2014. </p> <p> Wprowadzony zostaje przepis, który pozwala odliczyć pełen VAT od zakupionych samochodów, które mają conajmniej trzy miejsca siedzące, a ich dopuszczalna ładowność wynosi przynajmniej 500 kg. Zatem samochody osobowe są na tych samych prawach co ciężarowe. </p> <h6>Warunek!</h6> <p> Przepis ten stosuje się tylko w przypadku aut zakupionych przez firmę na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej. Przedsiębiorcy, którzy korzystają w połowie z samochodów służbowych w celach prywatnych stracą połowę odliczenia VAT. </p> <p> Obecnie w przypadku nabycia samochodu osobowego możemy odliczyć połowę podatku VAT naliczonego nie więcej jednak niż 6.000 zł. </p>2013-11-22T14:24:19+01:00a2415c8b-c2ca-440d-9a65-75e501be09d0http://www.biuro-help.pl/Porada/Kalkulacja-proporcji-od-2014-roku/19Kalkulacja proporcji od 2014 roku<p> Od 01.01.2014 roku podatnicy nie powinni uwzględniać przy wyliczaniu proporcji VAT wewnątrzwspólnotowego nabycia towaru oraz importu towarów lub usług. </p> <p> Zmienia się definicja obrotu, art. 29 zostaje skreślony z ustawy o VAT i dopisany art. 29a.<br /> Obrót utożsamia się ze sprzedażą przez podatnika. <br /> Należy pamiętać, że po pierwszym stycznia do wyliczenia proporcji nie uwzględnia się tranzakcji zakupu opodatkowanych przez nabywcę. </p>2013-11-22T13:57:40+01:009c167713-c99e-4f69-b804-1cf31c01e137http://www.biuro-help.pl/Porada/Obowiazek-podatkowy-od-2014-roku/18Obowiązek podatkowy od 2014 roku<p> Obowiązek podatkowy po 1 stycznia 2014 roku co do zasady będzie powstawał na koniec okresu rozliczeniowego, w którym dokonano dostawy towarów i usług. Zasada ta dotyczyć będzie również usług ciągłych. W usługach ciągłych obowiązek podatkowy będzie powstawać po upływie każdego okresu, do którego odnoszą się terminy płatności. Jeśli usługa ciągła trwa dłużej niż rok, a w jego trakcie nie upłynął termin płatności należy uznać, że obowiazek podatkowy powstaje z chwilą zakończenia roku podatkowego. </p> <p> Po nowym roku wystawienie faktury nie będzie oznaczać powstanie obowiązku podatkowego w VAT.<br /> Podatnicy będą mogli wystawić fakturę aż do 15 dnia od zakończenia miesiąca, w którym dokonano wydania towaru czy świadczenia usług.<br/ > Obowiązek podatkowy może więc nastąpić wcześniej niż moment wystawienia faktury. </p> 2013-11-22T13:50:14+01:00b4a421ea-78c5-4d5e-add3-59d7cf301242http://www.biuro-help.pl/Porada/Zmiany-artykulow-VAT-w-2014-roku/17Zmiany artykułów VAT w 2014 roku<p> Od nowego roku wchodzi w życie wiele zmian w obrębie przepisów VAT. Wykreślono sporo artykułów a dodano kolejne. </p> <p> Nowością jest że wprowadzono do ustawy przepisy regulujące wystawianie faktur. </p> <p> Zmienia się z 01.01.2014 : <ul class="advisor"> <li>moment powstania obowiązku podatkowego art. 19a</li> <li>podstawa opodatkowania art. 29a</li> <li>fakturowanie art. 106a - 106g, art. 112</li> <li>wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów art. 13 ust. 6</li> <li>eksport art. 41 ust. 9a i 9b</li> <li>niektóre zwolnienia art. 43</li> <li>prawa do odliczenia podatku naliczonego art. 86</li> <li>odliczenie VAT od samochodów osobowych art. 86a</li> <li>obrót przy ustalaniu proporcji art. 90 ust. 6 i 9a</li> </ul> <p>2013-11-22T13:08:56+01:000601d6da-581c-4376-b213-2c0d8fe6599bhttp://www.biuro-help.pl/Porada/Wymiar-urlopu-wypoczynkowego/15Wymiar urlopu wypoczynkowego<p> Podstawowym prawem pracownika jest prawo do urlopu wypoczynkowego. Pracownik takiego prawa zgodnie z kodeksem pracy nie może się zrzec. </p> <p> Pracownik podejmując pracę po raz pierwszy w roku kalendarzowym uzyskuje prawo do urlopu z upływem każdego miesiąca pracy w wymiarze 1/12 wymiaru urlopu wypoczynkowego przysługującego mu za pełen rok kalendarzowy. </p> <p> Długość urlopu wypoczynkowego zależy od stażu pracy i zasadniczo może wynosić 20 dni - jeżeli pracownik jest zatrudniony krócej niż 10 lat, bądź 26 dni - jeżeli pracuje on od co najmniej 10 lat. Kodeks pracy przewiduje również, że przy obliczaniu wymiaru urlopu uwzględnia się okresy pobieranej nauki: <ul class="advisor"> <li>zasadnicza lub zawodowa szkoła według czasu nauki nie więcej jednak niż 3 lata</li> <li>średniej szkoły zawodowej według czasu nauki nie więcej niż 5 lat</li> <li>średniej szkoły ogólnokształcącej 4 lata</li> <li>szkoły policealnej 6 lat</li> <li>szkoły wyższej 8 lat</li> </ul> </p> <p> Należy pamiętać że pracownik powinien nam przedłożyć stosowne świadectwa szkolne i świadectwa pracy z poprzednich miejsc pracy. Na podstawie tych dokumentów możemy poprawnie wyliczyć wymiar urlopu wypoczynkowego i zaprowadzić kartę urlopową. </p> <p> Wymiar urlopu dla pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy ustala się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy. Pamiętać należy jednak że niepełny dzień urlopu zaokrągla się w górę do pełnego dnia. </p> <p> <h6>Przykład</h6> <p> Pracownik zatrudniony jest od 1.10.2013 roku , przysługuje mu wymiar urlopu 20 dni.<br /> Ile dni urlopu przysługuje mu w 2013 roku?<br /> 20 dni / 12 miesięcy = 1.66 dnia x 2 miesiące roku 2013 = 3.33; zaokrąglamy w górę.<br /> <b>Pracownikowi przysługują 4 dni urlopu wypoczynkowego za rok 2013.</b> </p>2013-11-19T20:58:55+01:00fb48bfa7-ed28-4a09-aa70-82278ffa4edehttp://www.biuro-help.pl/Porada/ZUS--ustawa-abolicyjna/13ZUS – ustawa abolicyjna<p> Ustawa abolicyjna – oznacza brak możliwości umorzenia zobowiązań podatkowych powstałych przed 1 styczna 1999 r. oraz po 28 lutym 2009 r. Natomiast resztę można umorzyć stosownym wnioskiem. Wnioski o umorzenie należności trzeba składać w terminie 24 miesięcy do dnia wejścia w życie ustawy abolicyjnej tj. do dnia 15 stycznia 2015 roku. </p> <h6>WAŻNE</h6> <p> Z wnioskiem o umorzenie mogą wystąpić tylko osoby które w okresie 1 stycznia 1999 r. do 28 lutego 2009 r. podlegały obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnym, rentowym i wypadkowym z tytułu prowadzonych działalności gospodarczej. Dlatego też osoby które były objęte tylko ubezpieczeniem zdrowotnym nie podlegają ustawie abolicyjnej.</p> <h6>WAŻNE</h6> <p> Wniosek o umorzenie może złożyć tylko osoba zainteresowana lub spadkobierca bądź osoba trzecia jeśli w zakresie tych zobowiązań ZUS wydał stosowną decyzję o ich odpowiedzialności.</p> 2013-11-19T20:47:41+01:004e342f30-09a9-4309-9037-f9a8dd051149http://www.biuro-help.pl/Porada/Opieka-nad-dzieckiem-a-dzialalnosc-gospodarcza/14Opieka nad dzieckiem a działalność gospodarcza<h6>Ważna zmiana</h6> <p> Teraz budżet Państwa sfinansuje składki za wszystkich rodziców bez względu na formę zatrudnienia. </p> <p> Nowelizacja przepisów stanowi że w przypadku osób, które mają co najmniej półroczny staż ubezpieczeniowy, budżet Państwa będzie finansował składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i zdrowotne. Dotychczas osoby takie sprawujące opiekę nad dziećmi korzystały z "zawieszenia działalności" na ten okres. </p> <h6>WAŻNE</h6> <p> Prawo do objęcia ubezpieczeniami przysługuje podczas sprawowania opieki nad dzieckiem własnym, małżonka lub przysposobionym przez okres: <ul class="advisor"> <li>do 3 lat, nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 5 roku życia</li> <li>do 6 lat, w przypadku dzieci chorych wymagających opieki rodzica nie dłużej jednak niż do ukończenia przez dziecko 18 lat</li> </ul> </p> <p> Osoba która sprawuje opiekę nad dzieckiem powinna złożyć stosowne oświadczenie w ZUS. </p>2013-11-19T20:51:55+01:0064a31ba4-6f6d-4bd6-8e6e-9a1de4c7ee7ahttp://www.biuro-help.pl/Porada/Zmiany-dla-spolek-osobowych-od-2014-roku/16Zmiany dla spółek osobowych od 2014 roku<p> Od 2014r roku, spółki osobowe SK komandytowe oraz SKA komandytowo-akcyjne stracą na podatkach. </p> <p> Od 2014 roku zrównane zostają zasady opodatkowania dochodu ww. spółek, z dochodami spółek kapitałowych w zakresie dwufazowość opodatkowania: <ul class="advisor"> <li>opodatkowanie rzeczywiście wypracowanego dochodu od udziałów w zyskach spółki, oraz wypłaty z zysku w przypadku komplementariusza</li> </ul> </p> <p> Od 2014 r. jedyną spółką osobową prawa handlowego, która nie będzie miała ww. dwufazowego opodatkowania będzie – spółka jawna oraz spółka cywilna. </p> <p> <h6>Co zatem z opodatkowaniem akcjonariuszy i komandytariuszy SKA i SK?</h6> <p> Z dniem 1 stycznia 2014 r. wspólnicy ww spółek będą opłacać 19% podatku od wypłaconych dywidend czyli zysków oraz 19% podatek dochodowy! Oczywiście mowa o akcjonariuszach w SKA i komandytariuszach w SK. </p> <p> Mamy możliwość skorzystania ze zwolnienia z podatku od wypłaconych dywidend o ile komandytariuszem jest (będzie) spółka kapitałowa. Ustawa CIT reguluje ten przepis i warunek do zastosowania zwolnienia to 10% udział w kapitale zakładowym oraz utrzymanie min 2 lata tych udziałów </p>2013-11-19T21:05:01+01:00c99d660e-f662-4731-a52d-b7b9828f3b5dhttp://www.biuro-help.pl/Porada/Ulga-prorodzinna-w-roku-2013/10Ulga prorodzinna w roku 2013<h6>Ulga prorodzinna</h6> <p> W zeznaniu za 2013 r. podatnik inaczej niż dotychczas rozliczy się z <b>ulgi prorodzinnej</b>. Jego prawo do odliczenia wynikać będzie z tego czy: <ul class="advisor"> <li>pozostaje w związku małżeńskim czy nie,</li> <li>jaką ilość dzieci wychowuje,</li> <li>jakie są jego zarobki (dochody).</li> </ul> </p> <h6>Ile zarobiłem – jaka kwota uprawnia do ulgi?</h6> <p> Prawo do ulgi przysługuje: <b>rodzicom wychowującym 1 dziecko</b> i zarabiającym w roku podatkowym nie więcej niż 56.000 oraz: <ul class="advisor"> <li>wychowującym dzieci, w tym wychowującej je po orzeczeniu separacji prawnej, nawet przy separacji prawnej trwającej cały rok (separacja faktyczna powoduje, że podatnik pozostaje w związku małżeńskim),</li> <li>pozostającym w związku małżeńskim część roku (rozwodnik, osoba pobierająca się, w stosunku do której orzeczono separację),</li> <li>pozostającym w związku małżeńskim, jeżeli małżonek został pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa karę pozbawienia wolności.</li> </ul> </p> <p> Prawo do ulgi przysługuje natomiast rodzicom zarabiającym w roku podatkowym nie więcej niż 112.000 i pozostającym cały rok w związku małżeńskim, a także osobie, która nie będąc w związku małżeńskim przez cały rok spełnia warunki, by uznać ją za osobę samotnie wychowującą dziecko (faktycznie samotnie wychowuje dziecko będąc panną, kawalerem, wdową, wdowcem, rozwódką, rozwodnikiem, osobą, której małżonek został pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa karę pozbawienia wolności). </p> <p> <b>Za dochody, które należy brać pod uwagę, uważa się</b> dochody uzyskane łącznie w danym roku podatkowym, do których mają zastosowanie: <ul class="advisor"> <li>skala podatkowa (podatek 18 i 32%, czyli wszystkie podstawowe tytuły zarobkowania),</li> <li>podatek liniowy 19%, czyli wykazywanych standardowo na PIT-36L (mimo, że podatnik od dochodów opodatkowanych w ten sposób nie odliczy ulgi, to dochody tego rodzaju do limitu musi doliczyć),</li> <li>dochody ze zbycia akcji, udziałów w spółkach i pochodnych papierów wartościowych oraz praw z nich wynikających (czyli wykazywanych standardowo na PIT-38).</li> </ul> </p> <p> Sumować należy kwotę dochodów z powyższych tytułów, czyli wartość uprzednio obniżoną o przysługujące koszty uzyskania przychodów. <b>Sumę powyższych dochodów pomniejsza się dodatkowo o kwotę składek ZUS</b>: <ul class="advisor"> <li> określonych w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych: <ul> <li>zapłaconych w roku podatkowym bezpośrednio na własne ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe oraz wypadkowe podatnika oraz osób z nim współpracujących,</li> <li>potrąconych w roku podatkowym przez płatnika ze środków podatnika, z tym że w przypadku podatnika osiągającego przychody określone w art. 12 ust. 6, tylko w części obliczonej, w sposób określony w art. 33 ust. 4, od przychodu podlegającego opodatkowaniu</li> </ul> odliczenie nie dotyczy składek, których podstawę wymiaru stanowi dochód (przychód) zwolniony od podatku na podstawie ustawy, oraz składek, których podstawę wymiaru stanowi dochód, od którego na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku: <ul> <li>zapłaconych w roku podatkowym ze środków podatnika na obowiązkowe ubezpieczenie społeczne podatnika lub osób z nim współpracujących, zgodnie z przepisami dotyczącymi obowiązkowego ubezpieczenia społecznego obowiązującymi w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub w Konfederacji Szwajcarskiej</li> </ul> </li> </ul> </p> <p> Po takiej operacji <b>kwotę należy porównać z wartością 56.000 zł/112.000 zł</b>. </p> <h6>Wartość odliczenia - ilość dzieci</h6> <p> Odliczenie w kwocie wyższej niż podstawowa (92,67 zł miesięcznie) przysługuje podatnikowi, który co najmniej przez jeden dzień roku podatkowego wykonywał władzę, pełnił funkcję lub sprawował opiekę, w stosunku do więcej niż jednego dziecka. </p> <p> Kwota odliczenia rośnie wraz z ilością posiadanych dzieci. Przy <b>pierwszym i drugim dziecku</b> kwota ta jest równa (ewentualnie – przy pierwszym dziecku wynosi zero ze względu na wartość dochodów rodziców), <b>przy trzecim i czwartym wzrasta</b>, a <b>przy kolejnych</b> wynosi tyle samo, co przy czwartym dziecku. </p> <p> <b>Prawo do ulgi przysługuje niezależnie na każde dziecko co oznacza, że kwoty te należy końcowo sumować.</b> </p> <p> Za każde kolejne dziecko w danym miesiącu przysługują różne wartości kwoty ulgi. Nie jest tak, że przy 4 dzieci przysługuje równa „podwyższona” kwota ulgi na każde dziecko. W takim przypadku kwota podwyższona przysługuje na 4 dziecko, niższa na 3 dziecko, a jeszcze niższa na 1 i 2 dziecko. </p> <p> Kwota ulgi przysługuje miesięcznie co znaczy, że w przypadku osiągnięcia przez któreś z dzieci pełnoletniości lub 25 lat w trakcie roku za dalszą część roku przysługiwać będzie kwota w niższej wysokości również z tytułu pozostałych dzieci. </p> <h6>Składam deklarację</h6> <p> Z ulgi korzystamy wypełniając załącznik PIT-O oraz odpowiednią główną deklarację podatkową (PIT-36, PIT-37). Ulgę odliczamy od podatku, a nie od dochodu. </p> <p> W zeznaniu podatnik podać musi liczbę dzieci i ich numery PESEL, a w przypadku braku tych numerów - imiona, nazwiska oraz daty urodzenia dzieci. Na żądanie organów podatkowych lub organów kontroli skarbowej podatnik jest obowiązany przedstawić zaświadczenia, oświadczenia oraz inne dowody niezbędne do ustalenia prawa do odliczenia, w szczególności: <ul class="advisor"> <li>odpis aktu urodzenia dziecka;</li> <li>zaświadczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka;</li> <li>odpis orzeczenia sądu o ustaleniu rodziny zastępczej lub umowę zawartą między rodziną zastępczą a starostą;</li> <li>zaświadczenie o uczęszczaniu pełnoletniego dziecka do szkoły.</li> </ul> </p> 2013-11-12T13:48:50+01:00f2924282-ba82-45b5-a5db-195f1630eafahttp://www.biuro-help.pl/Porada/Roczne-zeznanie-podatkowe-za-2013--terminy/5Roczne zeznanie podatkowe za 2013 - terminy<p>Zeznanie podatkowe zlozyc nalezy do:<ul class="advisor"><li>31 stycznia 2014 r. :<ul><li>PIT-16A (karta)</li><li>PIT-19A (duchowni)</li><li>PIT-28 (ryczalt)</li></ul></li><li>28 lutego 2014 r. :<ul><li>PIT-40 (za pracownika)</li><li>PIT-40A (ZUS za swiadczeniobiorce)</li></ul></li><li>30 kwietnia 2014 r.:<ul><li>PIT-36 (dzialalnosc)</li><li>PIT-36L (liniowy)</li><li>PIT-37 (praca)</li><li>PIT-38 (gielda)</li><li>PIT-39 (nieruchomosci)</li></ul></li></ul></p><p>Termin koncowy mija o godzinie 23:59 dnia wskazanego powyzej. Podatnicy, którzy deklaracji nie zloza w terminie powinni liczyc sie z konsekwencjami takiego dzialania i kara za opóznienie.</p>2013-11-03T13:06:16+01:0067faa166-5eef-4dc0-b34c-a1e1bda45eeahttp://www.biuro-help.pl/Porada/Zmiany-w-uldze-internetowej/4Zmiany w uldze internetowej <p>Większość podatników utraci prawo do korzystania z ulgi na Internet.</p> <p>Od zeznania podatkowego składanego za 2013 r. (w 2014 r.) z ulgi będzie można korzystać wyłącznie przez dwa bezpośrednio następujące po sobie lata podatkowe. Istnieją metody, by z ulgi korzystać również w latach kolejnych, niemniej podatnik, który w zeznaniu podatkowym składanym za poprzedni rok po raz pierwszy skorzystał z odliczenia, może skorzystać z tego odliczenia wyłącznie za rok 2013. Jeżeli natomiast korzystał z niego już wcześniej – ulga nie będzie mu już przysługiwała. Ważne jest, by prawidłowo obliczyć okres dwóch lat korzystania z ulgi.</p> <p>W przypadku podatnika, który korzysta z ulgi w całości i posiada kwotę dochodu pozwalającą na pełne jej odliczenie, podstawa opodatkowania zmniejszy się o 760 zł. Stąd rocznie różnica w zapłaconym podatku u podatnika korzystającego z ulgi w stosunku do osoby, która z niej nie korzysta, wynosi na rękę 136,80 zł (zakładając że obaj rozliczają się według skali i płacą podatek 18%). Kwota 760 zł pomniejsza dochód, który opodatkowany jest 18% podatkiem dochodowym.</p> <p>Ulga zawarta będzie w naszym podstawowym PIT (PIT-36, PIT-37) oraz w załączniku PIT/O. Najpierw wypełniamy załącznik, a potem kwotę łączną odliczeń od dochodu z załącznika PIT/O przepisujemy do naszego zeznania rocznego.</p> <p>Począwszy od rozliczenia za 2011 r. (a zatem również w rozliczeniu za 2013 r.) nie mamy obowiązku posiadać faktur dokumentujących wydatek na Internet.</p> <p>Nie oznacza to, że faktury nie są już potrzebne. Nadal będą one jednymi z podstawowych dokumentów uprawniających do ulgi, jednak obecnie katalog tych dokumentów ulega rozszerzeniu, zatem nie stanowią one jedynego, wyłącznego dokumentu potwierdzającego ulgę.</p> <p>Nie oznacza to, że faktury nadal nie są potrzebne. Nadal będą one jednymi z podstawowych dokumentów uprawniających do ulgi, jednak obecnie katalog tych dokumentów ulega rozszerzeniu, zatem nie stanowią one jedynego, wyłącznego dokumentu potwierdzającego ulgę.</p> <p>Nie oznacza to jednak, że wydatek nie musi być w ogóle udokumentowany. Wręcz przeciwnie, z ulgi internetowej korzystać mogą tylko osoby, które posiadają dokument, łącznie spełniający wszystkie poniższe kryteria: <ul class="advisor"> <li>stwierdzający faktyczne poniesienie wydatku, a nie tylko zamówienie usługi lub korzystanie z niej;</li> <li>zawierający w szczególności: <ul> <li>dane identyfikujące kupującego (odbiorcę usługi lub towaru),</li> <li>dane identyfikujące sprzedającego (towar lub usługę),</li> <li>rodzaj zakupionej usługi,</li> <li>kwotę zapłaty.</li> </ul> </li> </ul> </p>2013-11-03T13:04:22+01:00